שיבוצים לספטמבר 2019
הרצליהכפר-סבארמת-השרון
אט"ןאט"ןאט"ן
לילהבוקרערבלילהבוקרערבלילהבוקרערב
1אטל אגאיאיתי טורניאנסקי + שון סידגייבעמית לב אריעומררויאל גיא + איתמר חוגיעומר + ים יעקבזוןעידן שחם ויטוסאור גיא טיוטר + עירד הימלמן
2ביובל הנדלאיתי טורניאנסקי + עמית לב ארישון סידגייבים יעקבזון + עומר אסף שמחי + הדר רזוןאיתמר חוגיעירד הימלמןליאור זילברברג + בילי כרמליעידן שחם ויטוס
3גשון סידגייבאיתי טורניאנסקי + עמית לב אריבר בית עדהאיתמר חוגייובל הנדלעומר + ליאור זילברברגעידן שחם ויטוסעירד הימלמןבילי כרמלי + אדם זיד
4דבר בית עדהאיתי טורניאנסקי + עמית לב ארישון סידגייב + דפנה דורניעומר + ים יעקבזוןהדר רזון + אסף שמחייובל הנדל + נדב חיוני טיוטרבילי כרמלי + אדם זידעידן שחם ויטוס + עינבר מלכהברק ליבוביץ + עירד הימלמן
5האיתמר חוגיאיתי טורניאנסקי + בר אשכנזישון סידגייב + עמית לב ארייובל הנדלאסף שמחי + הדר רזוןעירד הימלמןעידן שחם ויטוס + נדב שועהבר בית עדה
6ושון סידגייב + פנחס לוריא בכירליאור זילברברגים יעקבזון + דניאל טננבאוםיובל הנדלהדר רזון + יובל גולדלבילי כרמלי + עומר מדרבר בית עדהסגל נעמה + דני ברק
7שים יעקבזוןבר בית עדה + ענבר מלכהטומי קוויטבילי כרמלייובל הנדל + דניאל טננבאוםעומר מדר + נתנאל קואןטל אגאי + איתמר חוגיעירד הימלמןעידן שחם ויטוס
8אים יעקבזון + ניר בלייכפלדעמית לב ארי + עדי אריאסשון סידגייבבילי כרמלי + אור גיא טיוטראיתמר חוגי + גלי סופר טיוטרכרמלי + יובל הנדלעידן שחם ויטוסרוי צורלי + הדר רזוןעירד הימלמן + אלון זרמי
9בשון סידגייבעמית לב אריבר בית עדהכרמלי + יובל הנדלאיתמר חוגי + תמר גורדוןליאור זילברברג + עומר מדרעירד הימלמןרוי צורלי + עידן שחם ויטוסים יעקבזון
10גבר בית עדהעמית לב ארישון סידגייבהדר רזוןיובל הנדל + תמר גורדוןעומר + בילי כרמליים יעקבזוןרוי צורלי + עירד הימלמןעידן שחם ויטוס
11דשון סידגייבעמית לב ארידני קפלן + הדר רזוןעומר + בילי כרמליאיתמר חוגי + תמר גורדוןליאור זילברברגעידן שחם ויטוסרוי צורלי + בר בית עדהים יעקבזון
12ההדר רזוןעמית לב אריים יעקבזוןעירד הימלמןיובל הנדלבילי כרמליעידן שחם ויטוסאביחי בן צרויה + רוי צורליאביחי בן צרויה
13ושון סידגייבטומי קוויטמיקי להב + בר בית עדהבילי כרמליליאור זילברברגתמיר צזנה + יובל הנדלעירד הימלמןאביחי בן צרויהאיתמר חוגי
14שבר בית עדה + מיקי להבהדר רזוןיובל הנדליובל הנדלניצן קופיליסנתנאל קואן + עירד הימלמןאיתמר חוגי
15אבילי כרמליהדר פחימהעמית לב אריעירד הימלמןיהונתן ליויאן + יובל גולדלליאור זילברברגאיתמר חוגינעמה זיידנברגעידן שחם ויטוס
16בבר בית עדהעמית לב ארישון סידגייבים יעקבזוןאמיר נמיוט + הדר רזוןיובל הנדלעידן שחם ויטוסעירד הימלמן + נעמה זיידנברגבילי כרמלי
17גשון סידגייבים יעקבזוןטומי קוויטיובל הנדל + סיגל שטיינפלדעמית לב אריעומר + איתמר חוגיבילי כרמליאביחי בן צרויה + און להבעירד הימלמן
18דבילי כרמלישון סידגייבבר בית עדה + שיר גרינברג רפועומר + איתמר חוגיעידן שחם ויטוסיובל הנדל + אלי הורנצ'יקהדר רזוןאביחי בן צרויה + נעמה זיידנברגים יעקבזון + נדב שועה
19הקורן דוידובאביחי בן צרויה + מיטל פדוה פרמדיעמית לב ארי + שיר גרינברג רפודפנה דורני + דני קפלןליאור זילברברגנעמה זיידנברגליאור זילברברג + עינבר מלכה
20וליאור זילברברגאדם זידפנחס לוריא בכיר + דן יונצהסגל נעמה + דני ברקתמיר צזנה + עומראדם זידסיון שלמהעבד אל רחמן מסא + דניאל טננבאום
21שאיתמר חוגיהדר רזוןעומר בר בית עדה + שיר גרינברג רפוניצן קופיליס + יובל הנדל
22אהדר רזוןשחר גבאי + שון סידגייבסיגל שטיינפלד + עמית לב ארייובל הנדלים יעקבזוןעומר + בילי כרמליאיתמר חוגיעירד הימלמןעופר רפ + בר בית עדה
23בעירד הימלמןאון להב + עמית לב אריעופר רפ + שון סידגייבעומר + בילי כרמליהדר רזוןים יעקבזון + רז לויבר בית עדהעידן שחם ויטוסאיתמר חוגי
24גשון סידגייבעופר רפ + עמית לב ארידניאל לביא + עידן שחם ויטוסאביחי בן צרויהעירד הימלמןעומר + ליאור זילברברגאיתמר חוגייובל הנדלהדר כהן פרמדיקי + הדר רזון
25דעידן שחם ויטוסדניאל לביא + בילי כרמליבר בית עדהעומר + יובל הנדלשון סידגייבים יעקבזוןהדר רזוןעופר רפ + עמית לב אריאיתמר חוגי
26הבר בית עדהדניאל לביא + עמית לב אריאון להב + בילי כרמליים יעקבזוןהדר רזוןטומי קוויטאיתמר חוגיעופר רפ + עירד הימלמןאביחי בן צרויה
27ובילי כרמליטומי קוויטים יעקבזוןשון סידגייבאיתמר חוגייובל הנדלעירד הימלמןליאור זילברברגעידן שחם ויטוס
28שים יעקבזוןבילי כרמליהדר רזוןיובל הנדלבר בית עדהתמיר צזנהעידן שחם ויטוסעירד הימלמן
ראש השנה29אבר סעדה
ראש השנה30בנתנאל קואן
מקרא:
שבת\חג
יום נוכחי
בקשה
עדכון אחרון: 17:06 20/09
*עלות קבלת עדכון בSMS הינה 50 אג' לכל הודעה.